Haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen

In het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 zijn de bepalingen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen vastgelegd. Dit besluit geldt voor alle nieuwe op te richten gebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 1000m². In het ministerieel besluit van 11 januari 2008 werd vastgesteld welke technieken te onderzoeken zijn afhankelijk van de functie en de grootte van het gebouw.

De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. De te onderzoeken technieken zijn fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, warmtepomp, stadsverwarming en/of –koeling, biomassaketel en WKK. Het is in het belang van de bouwheer om de studie al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie moeten via een samenvattend webformulier ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning.

De haalbaarheidstudie moet ondertekend worden door de uitvoerder van de haalbaarheidsstudie en door de bouwheer. De haalbaarheidsstudie moet door de bouwheer 3 jaar bijgehouden worden.

Voor welke gebouwen?

 Nieuw op te richten (deel van een) gebouw > 1000 m² (indien het project binnen één bouwvergunningsaanvraag meerdere gebouwen omvat, moeten de bruikbare vloeroppervlakken samengeteld worden. Als referentie voor de vloeroppervlakte van een gebouw kan men uitgaan van de totale oppervlakte van een gebouw die gerapporteerd wordt aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek (A7 in het NIS-formulier). Hier wordt als definitie genomen “de som van de oppervlaktes van de verschillende niveaus, berekend tussen de buitenmuren, de oppervlakte ingenomen door de muren zelf inbegrepen”;

Stedenbouwkundige vergunning aangevraagd na 31 januari 2008;

Het gebouw of de betreffende delen worden verwarmd om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen (dus vb. geen parkings, veestallen,…);

Onder nieuw op te richten (deel van een) gebouw wordt begrepen:

    • Nieuwbouw;
    • Herbouw na volledige afbraak van een gebouw;
    • Afbraak gevolgd door herbouw van een deel van een gebouw;
    • Nieuw gebouwd toegevoegd deel van een gebouw dat uitgebreid wordt;
    • Ontmanteling: de dragende structuur van het (betreffende deel van een) gebouw blijft behouden maar de installaties voor het bekomen van een specifiek binnenklimaat en minstens 75% van de gevels worden vervangen.

Te onderzoeken technieken

Te onderzoeken
technologie:

Stads/ blok verwarming of –koeling

Warmtekracht- koppeling

Warmte-pomp voor verwarming

Biomassa-
ketel

Zonneboiler
of warmte-pompboiler

Foto-
voltaïsche zonnepanelen

Gebouw
bestemming

Bruikbare
vloeropp. in m2

Wonen

< 5000

x

x

x

x

≥ 5000

x

x

x

x

x

x

Kantoor

< 5000

x

x

x

≥ 5000

x

x

x

x

x

Onderwijs

< 5000

x

x

x

≥ 5000

x

x

x

x

x

Industrie

< 5000

x

x

x

≥ 5000

x

x

x

x

x

Gezondheidszorg

x

x

x

x

x

x

Sport

x

x

x

x

x

x

Handel

< 3000

x

x

x

≥ 3000

x

x

x

x

x

Bijeenkomst
gebouw

< 3000

x

x

x

≥ 3000

x

x

x

x

x

Horeca

Met verblijf

x

x

x

x

x

x

Zonder verblijf
en < 3000

x

x

x

x

Zonder verblijf
en ≥ 3000

x

x

x

x

x

x