EPB – Energieprestatie en binnenklimaat

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatie regelgeving van kracht op alle gebouwen waarvoor een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend. Dit wil zeggen dat elke nieuwbouw, verbouwing of uitbreiding aan bepaalde eisen inzake isolatie, ventilatie en energieverbruik moet voldoen.

Om aan deze eisen te voldoen dient de bouwheer een EPB-verslaggever aan te stellen die 8 dagen voor aanvang van de werken de startverklaring indient en na voltooiing van de werken de EPB-aangifte indient bij het Vlaams Energieagentschap. Vanaf 2011 worden ook koudebruggen mee in rekening genomen.

EVEKA regelt de EPB verslaggeving van A tot Z.

EVEKA regelt voor u de EPB verslaggeving van A tot Z. Wij berekenen het K-peil, E-peil en de ventilatie van uw bouwproject en voeren als EPB-verslaggever alle taken uit zoals voorzien in het energieprestatie decreet en Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005. Door onze jarenlange ervaring kan u rekenen op deskundig advies en professionele ondersteuning inzake thermische isolatie, ventilatie, verwarming, enz. dit ter bevordering van het rationeel energieverbruik en het verlagen van het K-peil en E-peil van uw project.

Evaluatie van het ontwerp
Aan de hand van een verkennend gesprek met bouwheer en architect wordt een controleberekening van het isolatiepeil en energiepeil uitgevoerd vóór de start der werken. Deze controleberekening wordt vastgelegd in een rapport dat u wordt overhandigd, zodat u tijdens de bouwfase steeds uw overzicht bij de hand heeft. Tevens wordt door de energiedeskundige een aantal adviezen gegeven om het energieverbruik van het gebouw te verlagen, dit in nauw overleg met de bouwpartners.

Opvolging van de werken
Voor aanvang van werken maken we de startverklaring op en sturen deze door naar de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap. Wij voeren op regelmatige tijdstippen controle op de werf uit om na te gaan of de gebruikte materialen en technieken overeenstemmen met de eerder gemaakte berekening in ontwerpfase en beschrijvingen in het lastenboek. Deze werfbezoeken gebeuren meestal in combinatie met de veiligheidscoördinatie.

Einde van de werken
Uiterlijk 6 maanden na officiële ingebruikname van het gebouw wordt de EPB-aangifte opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse Energieadministratie. Aansluitend wordt u dan de geregistreerde EPB-aangifte overhandigd.

Meer info

Website overheid: www.energiesparen.be