Sloopopvolgingsplan

SOP

Vanaf 5 juni 2018 zal er bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een niet-residentieel gebouw een sloopopvolgingsplan gevoegd moeten worden. Deze vervangt de huidige sloopinventaris.

Vanaf 24 augustus 2018 is ook een vernieuwd acceptatie- en verwerkingsbeleid in werking getreden voor puinbrekers. De verwerker zal een onderscheid maken tussen puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP). Het puin uit een selectieve sloop, ontmanteling of renovatie van een gebouw en het puin uit infrastructuurwerken – indien aangeleverd met een verwerkingstoelating – zullen als LMRP-puin beschouwd worden. HMRP-puin moet afzonderlijk behandeld worden en kost meer om te verwerken. Hieraan gekoppeld wordt ook een traceerbaarheidsprocedure gekoppeld.

Wanneer is dit plan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan moet u laten opmaken voor alle renovatiewerken, sloopwerken of ontmantelingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en mits één van onderstaande van toepassing is:

 • Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m³ voor niet-residentiële gebouwen
 • Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 5.000 m³ voor alle, in hoofdzaak, residentiële gebouwen
 • Infrastructuurwerken of onderhoudswerken aan infrastructuur met een volume groter dan 250 m³

Een particuliere eengezinswoning valt dus in hoofdzaak niet onder deze verplichting gezien het bouwvolume meestal onder de 5.000 m3 bedraagt.

Wat houdt het sloopopvolgingsplan in?

In het sloopopvolgingsplan kan je een overzicht vinden van welke materialen op de betreffende site zullen vrijkomen bij de sloop- of ontmantelingswerken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanwezige gevaarlijke materialen (hoog milieurisico profiel) en niet-gevaarlijke stoffen (laag milieurisicoprofiel). Per afvalstof dient de aanwezige hoeveelheid te worden opgegeven, het type, de locatie ervan en de verschijningsvorm. Een beschrijving van hoe de afvalstoffen ingezameld, opgeslagen en afgevoerd zullen worden, moet ook in dit rapport worden vermeld.

Sloopbeheersysteem

Tracimat Deskundige

Na de opmaak van het sloopopvolgingsplan kan de opdrachtgever ervoor kiezen om in te stappen in een sloopbeheersysteem. Tracimat vzw is voorlopig de enige erkende sloopbeheerorganisatie die de kwaliteit en opvolging van dit systeem controleert.

Indien de opdrachtgever ervoor kiest om mee in te stappen, doorloopt het sloopopvolgingsplan, opgemaakt door een Eveka-deskundige aangesloten bij Tracimat, een aantal stappen:

 1. In eerste instantie duidt de bouwheer een deskundige aan die een sloopopvolgingsplan opstelt en dit bezorgt aan de sloopbeheerorganisatie (SBO);
 2. De SBO bezorgt de uitvoerder een conformiteitsverklaring;
 3. De puinbreker meldt de start van zijn sloopwerken ten minste 24 uur op voorhand aan de SBO;
 4. Worden er tijdens de werken gevaarlijke afvalstoffen verwijderd, dan brengt de uitvoerder een deskundige op de hoogte die een controle uitvoert en een controleverslag opstelt;
 5. De sloper vraagt per selectief ingezamelde type materiaal een verwerkingstoelating aan bij de SBO. Hij vermeldt die toelating in de transportdocumenten en in het acceptatieregister;
 6. Na ontvangst van de verwerkingstoelating kan het selectief ingezamelde sloopmateriaal vervoerd worden naar de afvalverwerker en daar aanvaard worden als LMRP-puin;
 7. De verwerker meldt de ontvangst van het materiaal aan de puinbreker en de SBO;
 8. Ten laatste 30 dagen na de oplevering van de sloopwerken vraagt de puinbreker een sloopattest aan bij de SBO, dat de correcte doorloop van het traceerbaarheidstraject bewijst. Het sloopattest is niet verplicht, maar verwerking van afval zonder attest wordt wel duurder.