Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken waar minstens twee partijen tegelijk of achtereenvolgens activiteiten uitvoeren op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat de risico’s die ontstaan als gevolg van de interactie van verschillende partijen worden ingedijkt. Het bouwproject wordt opgedeeld in een ontwerp- en verwezenlijkingsfase. De veiligheidscoördinator ontwerp detecteert alle risicovolle elementen in het ontwerp en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden. De veiligheidscoördinator voor de uitvoering zal nagaan of alle opgesomde maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op de meest veilige manier gebeurt.

EVEKA biedt U coördinatie veiligheid en gezondheid van alle types bouwwerken
(in omvang en qua aard) over heel België. Hiervoor wordt beroep gedaan op een multidisciplinair team van coördinatoren van het hoogste niveau. EVEKA onderscheidt zich door directe, duidelijke en constructieve communicatie met de onmiddellijke betrokkenen, eerder dan politioneel op te treden. Nauwe relaties met architecten, openbare besturen en bouwheren leiden tot een pragmatisch aanpak op de bouwwerven.

Ontwerp

Voor de start van de werken voeren we een veiligheidsanalyse uit van het ontwerp om opmerkingen te formuleren met het oog op een veilige uitvoering en onderhoud. Deze opmerkingen worden verwerkt in een veiligheids- en gezondheidsplan dat toegevoegd wordt bij de offertevraag of aanbestedingsdocumenten, zo kan de aannemer de nodige veiligheidsmaatregelen opnemen in zijn prijsofferte. Nadien controleren we de offertes van de kandidaat-aannemers op conformiteit met ons veiligheids- en gezondheidsplan. Op het einde van de ontwerpfase worden het coördinatiedagboek en het post-interventiedossier opgemaakt.

Verwezenlijking

Onze veiligheidscoördinator controleert regelmatig de werken en stelt een verslag op van zijn bezoek in het coördinatiedagboek. Een kopij van het verslag wordt achtergelaten op de werf en indien nodig verstuurd naar de bouwheer en architect. Het aantal bezoeken ligt contractueel vast en via onze verslagen kan iedereen op elk moment nakijken wanneer het laatste bezoek is gebracht en welke de opmerkingen zijn. Na de werken maken we het post-interventiedossier op met alle relevante informatie en alle maatregelen die nodig zijn om latere onderhouds- of verbouwingswerken veilig uit te voeren.

Meer info

Wetgeving veiligheidscoördinatie

Download hier (PDF) het Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Bron: Website Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Veiligheids- en gezondheidsplan
De wettelijk verplichte inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan hangt af van de omvang van de werf (< of > 500m²). De minimale inhoud is uitgebreid omschreven in het KB (zie link hierboven). Voor werven <500m² bevat het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste de volgende elementen:

 • De beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking ervan;
 • De beschrijving van de resultaten van de risicoanalyses bedoeld in artikel 3, 6°;
 • De beschrijving van de preventiemaatregelen bedoeld in artikel 3,6°. Deze beschrijving omvat :
  • Het geheel van de preventieregels en –maatregelen die aangepast zijn aan de kenmerken van het bouwwerk en voortvloeien uit de toepassing van de algemene preventieprincipes;
  • De specifieke maatregelen met betrekking tot de werkzaamheden;
  • De instructies voor de tussenkomende partijen;
  • De raming van de duur van de verwezenlijking van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.
 • De lijst met de namen en de adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden;
 • De naam en het adres van de coördinator-ontwerp;
 • De naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling.

Coördinatiedagboek
Het coördinatiedagboek is verplicht op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor een coördinatorontwerp of een coördinator-verwezenlijking moet worden aangesteld. Belangrijkste doel van het coördinatiedagboek is het schriftelijk in kennis stellen van de betrokkenen van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes. Het coördinatiedagboek mag een afzonderlijk document of een geheel van afzonderlijke documenten zijn; het mag ook gecombineerd worden met het dagboek der werken of met andere documenten die een gelijkaardige functie hebben. De gegevens en de bemerkingen worden vermeld op genummerde bladzijden of geregistreerd aan de hand van een geschikt technologisch middel derwijze dat de verwijdering van de vermelde gegevens of bemerkingen onmogelijk is.

Post-interventiedossier

Een post-interventiedossier wordt opgesteld bij de bouw of belangrijke renovatie Het dossier bevat documenten die belang hebben bij onderhouds- renovatie- of uitbreidingswerken aan het bouwwerk  De inhoud heeft betrekking op de architecturale en technische elementen van het bouwwerk. Het dossier wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator en wordt na de werken via de architect aan de bouwheer overhandigd Wanneer de coördinatieverplichting niet van toepassing is moet de bouwheer zelf dit dossier opstellen of laten opstellen door een bevoegd persoon (architect of aannemer). De eigenaar moet het dossier bewaren en voorleggen aan de veiligheidscoördinator van latere werken. Bij verkoop moet het dossier overgemaakt worden aan de nieuwe eigenaar